Een kijkje in de keuken van de wondere wereld…

Een kijkje in de keuken van de wondere wereld van het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven.

Dag allemaal! Ik ga onder de naam Dennis Walraven, Wally mag ook, ben 28 lentes jong, kom oorspronkelijk uit Brabant, maar ben ondertussen al ruim tien jaar trotse Nijmegenaar. Voor meer praktische informatie over mij ben ik super goed te vinden op internet of borrels. Sinds september ben ik trainee bij de Toekomst van Brabant en voor mijn eerste opdracht ben ik afgereisd naar de Lichtstad, Brainport en thuisplaats van PSV; Eindhoven. In het specifiek naar het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven, met als opdracht het schrijven van het integrale jaarplan.

Lieve lezer, mocht u niet al deze termen kennen, niet getreurd, ik begreep hier begin augustus net zo weinig van. Heel grofweg geschetst heeft iedere gemeente in ieder geval drie hoofddomeinen; het sociaal, het ruimtelijk en het veiligheidsdomein. Het Ruimtelijk Domein omvat eigenlijk alles wat niet over mensen gaat, zoals gebouwen, openbare ruimte, wegen, groen en water. Het Veiligheidsdomein gaat over alles wat te maken heeft met fysieke veiligheid (brand, ziekte, rampen, e.d.) en sociale veiligheid (geweld, criminaliteit, e.d.). Het Sociaal Domein is er om alle inwoners met een zorg- of hulpvraag (Wmo, jeugdzorg, uitkeringen, e.d.) te helpen of ondersteunen met informatie, mensen of middelen.

Het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven bestaat op haar beurt uit drie hoofdafdelingen, namelijk Beleid & Strategie, Bedrijfsvoering en Uitvoering. Beleid & Strategie geeft richting aan landelijk, regionaal en lokaal beleid, zodat men een duidelijk beeld heeft van wat er qua wetten of regels wordt verwacht. Bedrijfsvoering vertaalt dat vervolgens met een inrichting daarvan. Zo stellen ze contracten op met zorgaanbieders, kopen ze zorg in, leggen ze werkprocessen vast en regelen ze de financiën en informatie dashboards. Dit doen ze zodat de afdeling Uitvoering haar taken kan verrichten. Dit zijn de taken die voortkomen uit landelijk, regionaal en lokaal beleid. Voor de oplettende lezer is daarmee de cirkel rond en is voor alle zorg- en hulpvragen de lijn van Richten-Inrichten-Verrichten van begin tot eind te volgen.

Goed bedacht, dit moet op papier vlekkeloos werken. De werkelijkheid bleek ook hier net even anders. Het systeem zoals ik hierboven kort heb toegelicht, bestaat sinds een kleine anderhalf jaar. Dit was nodig om structuur aan de brengen, omdat een en ander ietwat chaotisch verliep op het Sociaal Domein in Eindhoven. Aan de basis van deze structuur lag in 2019 het jaarplan. In dit jaarplan stonden op hoofdlijnen alle taken en doelen van de afdelingen voor dat kalenderjaar. Alle begin is lastig en ook het jaarplan bleef achter bij de verwachtingen.

En daar begon mijn opdracht. Mijn taak vanaf september was simpel: Het jaarplan moest beter, SMART, integraal en op tijd af zijn. ‘’Lukt dat?’’ was de vraag. Had ik met mijn grote mond ook maar niet bij Anke en Thomas moeten aangeven dat ik voor mijn eerste opdracht graag meteen in het diepe gegooid wilde worden. ‘’Gaan we regelen.’’ was mijn lichtelijk overmoedig, maar eerlijke antwoord. Aan de slag dus. Hoewel het jaarplan van 2019 enorm op de schop moest, leek het mij logisch dat het raamwerk een goed uitgangspunt was. Dit waren het collegeprogramma, de begroting en enkele ambitiedocumenten. Wat willen we, wat mag het kosten en waar staan we voor. Als water in een spons en hotdogs bij een hotdog eetwedstrijd, heb ik deze info zo snel mogelijk opgenomen.  

Dit alles zou de basis vormen voor alle gesprekken met de directeur, managers, afdelingshoofden en andere stakeholders. Tijdens deze tientallen gesprekken ben ik verder ingegaan op de doelen en uitdagingen van de verschillende afdelingen voor 2020. Enkele weken en afspeellijsten (ja, heb ik voor je) verder, had ik een eerste versie van het Jaarplan 2020 voor het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven. Op naar het MT (wekelijks overleg van directeur en managers Sociaal Domein) dus. Met complimenten en kritische feedback kon ik aan de slag met het verbeteren van het document.

 

 

 

 

Door de Corona-maatregelen werkt Dennis thuis (met hond Tosti :-))

 

Een stukje de toekomst in, bedacht het MT dat het ook handig was om voor de afdelingen Beleid & Strategie, Bedrijfsvoering en Uitvoering een afdelingsjaarplan te hebben. Dit zou een specifiekere uitwerking zijn van het enigszins abstracte integrale jaarplan. Voor Bedrijfsvoering heb ik deze vervolgens geschreven (ik zit op die afdeling) en voor Beleid & Strategie en Uitvoering ben ik betrokken geweest bij de coördinatie. Ondertussen nadert de kerstvakantie en is de druk hoog om het integrale jaarplan en de afdelingsjaarplannen op tijd door het MT te loodsen. Het laatste MT voor de kerstvakantie was de kogel dan deels door de kerk; het integrale jaarplan was akkoord onder voorbehoud, maar enkele afdelingsjaarplannen (niet die van Bedrijfsvoering) moesten nog verbeterd worden.

Tussen kerst en oud & nieuw heb ik even lekker vrij genomen, om in het nieuwe jaar weer door te pakken op mijn taak. Het Jaarplan 2020 is op 21 januari, tijdens een sessie met gebak en worstenbroodjes, hard copy uitgedeeld aan alle medewerkers van het Sociaal Domein. Voor de afdelingsjaarplannen moest nog een horde genomen worden.

Met een kort intermezzo in dit verhaal, was ik namelijk in de tussentijd, samen met de afdeling Implementatie (een afdeling die onder Bedrijfsvoering valt), bezig met het verzamelen van alle activiteiten van de andere afdelingen. Dit was om voor Implementatie inzichtelijk te krijgen hoeveel capaciteit er door het jaar heen van ze gevraagd zou worden. Hier was vraag naar, omdat er aan alle kanten door iedereen aan hen werd getrokken om capaciteit te leveren en het overzicht totaal zoek was. Na enig duw en trekwerk vanuit Implementatie en mijzelf, hadden we dan ook zo’n overzicht. Zoals vaker bij goede ideeën, kreeg men hier lucht van. En daarmee kunnen we dit intermezzo sluiten.

Het MT wilde namelijk graag een integrale jaarplanning om te kunnen controleren hoe haalbaar de afdelingsjaarplannen zijn, voordat ze deze wilden goedkeuren. Dit was de horde waar ik het eerder over had. Op 20 februari zijn alle afdelingsjaarplannen vandaag goedgekeurd en de adviezen over de integrale jaarplanning overgenomen. Dit proces moet nog de rest van het jaar bijgewerkt worden, maar de basis ligt er en het leeft ondertussen ook op de andere afdelingen. Ik blijf nog tot en met april flink beunen om het Sociaal Domein zo goed mogelijk achter te laten in de capabele handen van de hardwerkende collega’s van Bedrijfsvoering.

Wordt. Vervolgd.

Groetjes, Dennis Walraven